Στατιστικά σύνολα τοπικών

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός των τοπικών αγώνων (ΕΠΕΣΘ) κάθε διαιτητή ανά κατηγορία και συνολικά.