Επιτροπές ΕΠΕΣΘ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΗ
Κ.Ε.Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)

ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)

isMobile() ? ($detect->isTablet() ? 'tablet' : 'phone') : 'computer'); $scriptVersion = $detect->getScriptVersion(); if ( $detect->isMobile() ) { ?>