Επιτροπές ΕΠΕΣΘ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΗ
Κ.Ε.Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)

ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)