Στατιστικά σύνολα εθνικών

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός των εθνικών αγώνων (ΕΟΠΕ) κάθε διαιτητή ανά κατηγορία και συνολικά.