Επιτροπές ΕΠΕΣΘ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΗ
Κ.Ε.Δ. ΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ